Drop us a lineSystemet för produktionscykel

Produktionscykel och metoder för produktionsorganisering

Det behövs att skapa en rationell struktur för produktion och organisering.
Produktions viktigaste komponent är produktionscykeln, som ligger till grund för beräkning av industrianläggningar, bestämning av omfånget på ofullbordad produktion, fastställande av perioden för produktionsstart och andra beräkningar angående planering och produktion.

De tillämpade metoderna för organisering av produktionscykeln kan delas in i tre typer.

Produktionsprocessen är summan för handlingar av företagets anställda, tack vare vilka råvarorna och materialen omvandlas till färdiggjorda produkter. Produktionskaraktären bestämmer följande komponent av produktionsprocessen:

 • Personal, som har goda yrkeskunskaper
 • Arbetsmedel (utrustning, byggnader, instrument);
 • Arbetsföremål (råvaror, material);
 • Energi (el, värmeenergi, mekanisk energi, ljusenergi, muskelenergi);
 • Information (rättslig, politisk, kommersiell, produktionsmässig)

Produktionscykeln är en av de viktigaste teknisk-ekonomiska tecknen. Den innebär kalenderperioden från början av bearbetning av råvaror till slut av tillverkning av färdiggjorda produkter.
Produktionscykeln innehåller grundläggande och sekundära teknologiska operationer samt pauser i tillverkningsprocessen.

Den teknologiska cykeln utgör tiden för utförande av grundläggande teknologiska operationer.
Under den teknologiska cykeln utövar arbetaren eller mekanismer, som styrs av denne, direkt inflytande på arbetsföremålet. Den teknologiska cykeln innehåller också teknologiska processer, som sker utan deltagande av människor och teknik, till exempel avtorkning eller avsvalning av produkter i luften.

Beräkningen av produktionscykelns längd görs enligt följande formel:

TC = TG + TS +TP, där

TC är tiden för utförande av grundläggande operationer, TG är tiden för utförande av sekundära operationer och TP är tiden för pauser.

Minskning av produktionscykelns längd är den viktigaste källan för att öka produktionseffektivitet på företaget. Ju kortare är produktionscykeln, desto bättre används företagets produktionspotential. Dessutom bidrar en kort produktionscykel till minskning av omfånget på ofullbordad produktion och produkternas självkostnad.

Produktionscykelns längd påverkas av svårigheten av produkttillverkning, nivån av den användade tekniken, mekanisering och automatisering av teknologiska operationer, företagets arbetsregim, oavbruten leverans av arbetsmaterial- och instrument samt energi.

Produktionscykelns längd påverkas också av kombinering av teknologiska operationer och ordningen av överföring av arbetsföremålen från en arbetsplats till en annan.

Det finns tre typer av kombinering av teknologiska operationer:

 • succesiv
 • parallell
 • parallell-succesiv

Vid succesiv rörelse börjar bearbetning av detaljpartiet vid övergång till nästa operation efter att hela partiet slutar bearbetas under tidigare operation.

Vid parallell rörelse sker överföring av detaljer till nästa operation per styck eller genom transportparti strax efter bearbetningen under tidigare operation.

Parallell ordning för utförande av operationer garanterar den kortaste produktionscykeln, men på grund av enstaka operationers olika längd sker periodiskt vilotid hos arbetarna och utrustningen.

Således är detta arbetssätt inte alltid rationellt.

I så fall kan man ge preferens åt parallell-successiv kombinering av operationer, där detaljerna överförs från en operation till en annan genom transportpartier eller per styck, därvid bearbetas hela partiet under varje operation utan pauser.

Vid parallell-successiv rörelse av detaljer varar produktionscykeln längre än vid parallell rörelse, men avsevärt mindre än vid successiv rörelse.

De metoder som används för att organisera produktionsprocessen kan delas in i tre typer:

 • flödesmetoden
 • partion metoden
 • enhet metoden

Egenskaper för flödesmetoden:

 • Delar produktionsprocessen i separata verksamheter;
 • Tydlig specialisering av arbetsplatser;
 • Parallellt utförande av verksamheten på arbetsplatsen;
 • Placering av utrustningen under den tekniska processen.
 • Kontinuitet av produktionsprocessen, som uppnås på grund av likheten eller multipliciteten av driftstiden för flödescykeln. (Takt är tidsintervallet mellan start eller frisättning av två intilliggande produkter på produktionslinjen.Omvänd cykel är produktionslinjens rytm.);
 • Särskild transport för överföring av arbete från en operation till en annan.

De grundläggande strukturella enheten för in-line-produktion är produktionslinjen. Det är en kombination av jobb

som ligger i den tekniska processen och tillhörande särskilda fordon. De vanligaste drivfordonen är transportörer. På transportband, kontinuerlig teknisk verksamhet utförs under förflyttning av produkten.
Med arbetets pulserande karaktär stannar transportören under driftens gång.
Flödesledningar är vanligast inom ljus- och livsmedelsindustrin, maskinbyggnad, metallbearbetning och vissa andra industrier.

Flödesmetoden för att organisera produktionsprocessen kännetecknas av hög effektivitet, vilket uppnås på grund av den höga användningsgraden av alla produktionsorganisationsprinciper. Effekter av flödesmetoden:

 • Ökning av arbetskraftens produktivitet;
 • Mekanisering av produktionsprocessen;
 • Begränsa specialisering av arbetsplatser;
 • Minskning av behandling cykel;
 • Minska produktionskostnaden.

Nackdelar med flödesmetoden i organisationen av produktionsprocessen:

 • Ökad personalomsättning på grund av monotont arbete på transportörerna;
 • Behovet av fullständig förberedelse av produkten för produktion, någon förfining kräver att hela transportören stannar;
 • Möjligheten att stoppa hela produktionen linje på grund av en uppdelning av en maskin eller bortskaffande av arbetstagaren.

Kännetecken för satsproduktionsmetoden:

 • Lansering av produkter i produktion genom partier;
 • Samtidig bearbetning av flera typer av produkter;
 • Flera operationer på en arbetsplats;
 • Användning av både specialiserad och universell utrustning;
 • Attraktion av kvalificerade arbetare med bred specialisering;
 • Placering av utrustningen i grupper av liknande maskiner.

Mest av allt är partiorganisationens produktionsmetoder vanliga i serie- och småskalig produktion, i inköpshandelar med mass- och storskalig produktion, där högpresterande utrustning används, vilket överstiger maskinens kapacitet för kapacitet i efterföljande divisioner med sin kapacitet.

En enda produktionsmetod används vid tillverkning av produkter i enstaka kopior eller i små engångsavgifter. Den används vid tillverkning av komplex unik utrustning (valsverk, turbiner, etc.), speciell riggning, samtidigt som man utför vissa typer av reparationer.

Egenskaper enda metoder för organisation av produktionen:

 • Engångsprodukter;
 • Användning av speciell och universell utrustning;
 • Placering av utrustningen i grupper av liknande maskiner;
 • Attraktion av kvalificerade arbetare med bred specialisering;
 • Ett stort antal arbeten med manuell arbetskraft;
 • Ett stort lager av produkter i arbete;
 • Höga kostnader för produktion och försäljning av produkter;
 • Låg omsättning av rörelsekapital.

Att öka effektiviteten hos en enda metod för produktionsorganisation är möjlig på grund av utvecklingen av standardisering, enning av delar och sammansättningar, användningen av gruppmetoder för bearbetning.