Drop us a lineRažošanas cikla sistēma

Ražošanas cikls un ražošanas organizācijas metodes

Sekmīgai uzņemuma darbībai nepieciešams racionāli organizēt ražošanas un organizācijas struktūru. Svarīgākais ražošanas elements ir ražošanas cikls, kur izrēķina ražošanas jaudu, noteic nepabeigtas ražošanas apjomu, uzstāda izstrādājuma izlaišanas datumu un veic citus plānošanas un ražošanas aprēķinus.

Ražošanas procesa organizācijai izmantojamās metodes var sadalīt trīs veidos.

Ražošanas process ir darbinieku darbību kopums, kuram pateicoties izejvielas un materiāli pārvēršas gala produktā. Produktu raksturu noteic tādi ražošanas komponenti kā:

 • Darbinieki-profesionāļi;
 • Darba līdzekļi (aprīkojums, ēkas instrumenti);
 • Darba priekšmeti (izejviela, materiāli);
 • Enerģija (elektrība, siltuma, mehāniskā, gaismas un muskuļu enerģija);
 • Informācija (juridiskā, politiskā, tirdzniecības, rūpniecības informācija).

Ražošanas cikls - tas ir viens no svarīgākajiem tehniski-ekonomiskiem rādītājiem, laika periods no izejvielu apstrādes sākuma līdz galaprodukta ražošanas beigām. Ražošanas cikls sastāv no primāriem un sekundāriem tehnoloģiskiem procesiem kā arī pārtraukumiem produktu ražošanā. Ražošanas cikls ir galvenu tehnoloģisku procesu izpildes laiks. Tā laikā darbinieks vai viņa pārvaldāmi mehānismi rāda tiešu iedarbību uz darba priekšmetu. Ražošanas ciklā ietilpst arī tehnoloģiskie procesi, kas notiek bez cilvēku un tehnikas iedarbības piem. produkcijas žāvēšana un dzesēšana svaigā gaisā.

Ražošanas cikla ilgumu aprēķina ar formulu
Tc = Tg + To + Tp,

kur Tg - galvēno darbību izpildes ilgums; To - papildoperāciju izpildes ilgums; Tp - pārtraukumu ilgums.

Ražošanas cikla saīsinājums ir svarīgs ražošanas efiktivitātes paaugstinājuma avots uzņemumā. Jo tas ir īsāks, jo labāk tiek izmantots uzņēmuma ražošanas potenciāls. Turklāt, īsais ražošanas cikls palīdz saīsināt nepabeigtas ražošanas apjomu un samazināt ražošanas izmaksas.

Ražošanas cikla ilgumu ietekmē izgatāvotas produkcijas sarežģītība, tehnoloģiju līmenis, mehanizācija un tehnoloģisku darbību automatizācija, uzņēmuma darbas režīms, nepartrauktā darba materiālu un instrumentu, kā arī enerģijas piegāde. Ražošanas cikla ilgumu arī ietekmē tehnoloģisku darbību kombinācijas veids un darba priekšmeta nodošanas kārtība no viena posma uz citu.

Ir trīs tehnoloģisku darbību kombinācijas veidi:

 • Secīgā
 • Paralēlā
 • Secīgi-paralēlā

Partiju detaļu secīgas kustības apstrādes gadijumā pārvietošanās uz katru sekojošu posmu sākas pēc pilnas partijas iepriekšeja posma apstrādes beigām. Paralēkustības apstrādes gadijumā detaļu pāvietošanās uz sekojošu posmu notiek pa gabalam vai partiju veidā uzriez pēc apstrādes iepriekšējā posmā. Paralēla darba izpildes kārtība nodrošina visīsāko ražošanas ciklu, bet atsevišķu darbību nevienmērīgā ilguma dēļ periodiski notiek darbinieku un ierīču apstādināšana. Tadējādi šis darbības veids nav vienmēr piemērots. Tādā gadījumā priekšroka tiek dota secīgi-paralēlam kustības veidam, kur detaļas tiek pārvietoti no viena posma līdz citam partiju vai gabala veidā, pie tām katra partija tiek apstradāta bez pārtraukuma. Detaļu kustības secīgi-paralēlā veidā gadījumā ražošanas cikls ir ilgāks, nekā paralēkustības gadijumā, bet daudz mazāks, nekā secīgas kustības gadijumā.

Ražošanas procesa organizācijas izmantojamās metodes var sadalīt trīs veidos:

 • Plūsmas
 • Partiju
 • Viengabalainais.

Plūsmas metodes īpašības:

 • Ražošanas procesa sadale;
 • Skaidrā darbvietu specializācija;
 • Paralēlas apstrādes darbības darba vietā;
 • Iekārtu izvietošana ražošanas procesa gaitā;
 • Ražošanas procesa nepārtraukums, kas tiek panākts pateicoties darbību ilguma viienlīdzībai vai daudzveidībai salīdzinot ar plūsmas ritmu. (Plūsmas ritms - laika intervāls starp divu saistītu izstradājumu palaišanu un izlaidumu ražošanas līnijā. Pretējais lielums - plūsmas līnijas ritms);
 • Kravas transports darba priekšmetu pārvietosanai no viena posma uz citu.

Galvenā plūsmas ražošanas vienība ir ražosanas līnija. Tas ir darbavietu kopums, kas novietotas tehnoloģiskā procesa gaitā un tiek savienotas savā starpā ar specializētiem transporta līdzekļiem. Visbiežāk tiek izmantoti piedziņas transporta līdzekļi - konveijeri. Uz nepārtrauktas darbības konvejera tehnoloģiskas darbības tiek veiktas produkta kustības laikā. Pulsējošā konveijera darbaveidas laikā tas apstājas uz darbību veikšanas laiku. Plūsmas līnijas ir visbiežāk izmantotas vieglajās un pārtikas rūpniecībās, mašīnbūves, metālapstrādes un citās nozarēs.

Plūmas ražošanas metodi raksturo augsta efiktivitāte, kas tiek panākta pateicoties visu ražošanas principu izmantošanas organizācijas augstajam līmenim. Plūsmas organizācijas metodes efiktivitātes izpausmes:

 • Lielāka produktevitāte;
 • Ražošanas procesa mehanizācija;
 • Noteiktās specializācijas darba vietas;
 • Apstrādes cikla saīsināšana;
 • Ražošanas izmaksu samazināšana.

Plūsmas ražošanas procesa organizācijas trūkumi:

 • Darbinieku plūsmas paaugstināšanās monotona darba uz konveijeriem dēļ;
 • Izstradājuma pilna sagatavošanas nepieciešmība ražošanai; jebkura pārveidošana prasa visa konveijera apturēšanu;
 • Ražošanas līnijas apturēšanas iespēja viena darbgalda salūšanas vai viena darbinieka aiziešanas dēļ.

Partiju organizācijas metodes īpašības:

 • Izstradājumu palaišana ražošanā partijās;
 • Vairāku produktu veidu vienlaicīgā apstrāde;
 • Vairāku darbību veikšana vienā darba vietā;
 • Gan specializētu gan universālu iekārtu izmantošana;
 • Kvalificētu plaši specializētu stradnieku piesaiste;
 • Iekārtu izvietojums pa grupām pēc līdzības principa.

Partiju organizācijas metodes lielākoties izplatītas sērijas un mazsērijas ražošanā, masveida un lielsēriju ražošanas krājumu cehos, kur izmantojas augsti produktīvas iekārtas, kas kapacitāte pārsniedz mašīnu kapacitāti turpmākajās nodaļās.

Viengabalainas ražošanas organizācijas metodi izmanto atsevišķu produkcijas vienību vai mazo partiju ražošanā. Tā tiek izmantota kompleksu unikālu iekārtu (velmēšanas iekārtas, turbīnas utt.), specifisku piederumu ražošanā, kā arī noteiktu remontdarbu veikšanā.

Viengabalainas ražošanas organizācijas metodes īpašības:

 • Neatkārtojamās produkcijas krājumi;
 • Speciālu un universālu iekārtu uzmantošana;
 • Iekārtu kārtojums pēc līdzības principa;
 • Kvalificēta plašas specializācijas darbaspēka piesaiste;
 • Darbu lielākoties veic izmantojot roku darbu;
 • Nepabeigtās ražotnes lielie krājumi;
 • Augstās ražosanas un pārdošanas izmaksas;
 • Zems darba kapitāla apgrozījums.

Viengabalainas ražošanas organizācijas metodes efiktivitātes uzlabošana ir iespējama pateicoties standartu attīstībai, mezglu un detaļu unifikācijai, grupas metodes apstrādes izmantošanai.