Tootmistsükkel ja tootmise organiseerimise meetodid

Ettevõtte edukaks tegevuseks on vaja ratsionaalselt välja arendada tootmise struktuur ja organisatsioon. Tootmise kõige tähtsam element on tootmistsükkel, mille alusel kalkuleeritakse tootmisvõimsused, määratakse teostatava töö maht, kehtestatakse toodangu väljastamise  tähtajad ja teostatakse muid planeerimise ja tootmisega seotud arvutusi. Kasutatavad tootmisprotsessi organiseerimise meetodid võib jagada kolme tüüpi.

Tootmisprotsess on ettevõtte töötajate tegevuse  kogum, mille tulemusel tooraine ja materjalid muudetakse valmistoodanguks. Tootmise iseloomu määravad ka sellised tootmisprotsessi komponendid nagu:

 • professionaalselt ettevalmistatud personal;
 • töövahendid (seadmed, hooned, tööriistad);
 • tööobjektid (tooraine, materjalid);
 • energia (elekter, soojusenergia, mehaaniline energia, valgusenergia, lihasenergia);
 • info (õiguslik, poliitiline, äritegevusega seonduv, tootmisinfo).

Tootmistsükkel on üks tähtsaim tehnilis-majanduslik näitaja ning ajaperiood alates tooraine ja materjalide töötlemisest kuni valmistoodangu valmimiseni. Tootmistsüklisse kuuluvad esmased ja teisesed tehnoloogilised operatsioonid, samuti katkestused toodangu valmistamise ajal.

Tehnoloogiline tsükkel kujutab peamiste tehnoloogiliste operatsioonide täitmise aega. Tehnoloogilise tsükli ajal avaldab töötaja või mehhanism, mida ta juhib, otsest mõju töö objektile. Tehnoloogiline tsükkel hõlmab ka tehnoloogilisi protsesse, mis toimuvad ilma inimese või tehnika osavõtuta, näiteks kuivatamine või toodangu jahtumine õhu käes.

Tootmistsükli pikkust arvutatakse järgmise valemi järgi

Тc = Тm + Тa + Тb,

kus Тm — põhioperatsioonide täitmise aeg; Тa — abioperatsioonide täitmise aeg; Тb — katkestuste aeg.

Tootmistsükli pikkuse lühendamine on tähtsaim tootmise efektiivsuse tõstmise allikas ettevõttes. Mida lühem on tootmistsükkel, seda paremini kasutatakse ettevõtte tootmispotentsiaali. Lisaks vähendab lühike tootmistsükkel lõpetamata toodangu mahtusid ja alandab selle omahinda.

Tootmistsükli pikkust mõjutavad toodangu valmistamise keerukus, kasutatavate tehnoloogiate tase, tehnoloogiliste operatsioonide mehhaniseerimine ja automatiseerimine, ettevõtte töörežiim, tööks vajalike materjalide ja tööriistade, aga ka energia tõrgeteta tarnimine. Tootmistsükli pikkust mõjutab ka tehnoloogiliste operatsioonide ühendamise viis ja tööobjekti  üleandmise kord ühest töökohast teise.

Esineb kolme liiki tehnoloogiliste operatsioonide kombinatsioone:

 • järjestikune;
 • paralleelne;
 • paralleel-järjestikune.

Järjestikuse liikumise korral algab partii detailide töötlemine üleminekul igale järgmisele operatsioonile pärast kogu partii töötlemise lõppu eelmises kohas.

Paralleelse liikumise korral toimub detailide edastamine järgmisele operatsioonile ühekaupa või partii transportimisega kohe pärast töötlemist eelmises kohas. Paralleelne operatsioonide täitmise kord tagab kõige lühema tootmistsükli, kuid erinevate operatsioonide erineva pikkuse tõttu esineb perioodiliselt töötajate ja seadmete tööseisakuid. Seega ei ole niisugune tööviis mitte alati ratsionaalne. Sellisel juhul võib eelise anda operatsioonide paralleel-järjestikusele kombinatsioonile, mille käigus detailid edastatakse ühelt operatsioonilt teisele transpordipartiidena või ükshaaval, kusjuures kogu partii töödeldakse iga operatsiooni ajal ilma vaheaegadeta. Paralleel-järjestikusel detailide liikumise meetodil töötades kestab tootmistsükkel kauem kui paralleelsel liikumisel, kuid märgatavalt vähem kui järjestikuse liikumisviisi puhul.

Kasutatavad tootmisprotsessi organiseerimise meetodid võib liigitada kolmeks:

 • voolumeetod;
 • partiiviisiline;
 • üksikmeetod.

Voolumeetodi iseloomustus:

 • tootmisprotsessi liigendamine erinevateks operatsioonideks;
 • töökohtade kindlapiiriline spetsialiseerimine;
 • operatsioonide paralleelne täitmine töökohtadel;
 • seadmete paigutus tehnoloogilise protsessi käigu järgi;
 • tootmisprotsessi katkematus, mis tagatakse tänu operatsioonide kestvuse võrdsusele ja kordsusele töövoo aja suhtes. (Tsükkel on  ajavahemik kahe kõrvutise toote käiku- ja väljalaske vahel vooluliinil. Tsüklile vastupidine väärtus on tootmisliini rütm.);
 • spetsiaalne transport tööobjektide edastamiseks ühelt operatsioonilt teisele.

Tootmisliini põhistruktuuriühik  on vooluliin. See on töökohtade hulk, mis asuvad tehnoloogilise protsessi käigu suunas ning on omavahel seotud transpordivahendite spetsiaalsete liikidega. Kõige sagedamini kasutatakse ajamiga transpordivahendeid — konveiereid. Tehnoloogilisi operatsioone teostatakse katkematult toodangu liikumise ajal. Töö pulseeriva iseloomu juures peatub konveier operatsioonide täitmise ajaks. Vooluliinid on kõige enam levinud kerge- ja toiduainetetööstuses, masinaehituses, metallitöötlemis- ja mõnedes teistes tööstusharudes.

Tootmisprotsessi organiseerimise vooluliini meetodit iseloomustab kõrge efektiivsus, mis saavutatakse tänu tootmise organiseerimise kõikide printsiipide rakendamise kõrgele tasemele.

Vooluliini meetodi efektiivsus hõlmab järgmisi ilminguid:

 • suurenenud tootlikkus;
 • tootmisprotsessi mehhaniseeritus;
 • töökohtade kitsas spetsialiseeritus;
 • töötlemistsükli lühenemine;
 • toodangu omahinna alanemine.

Tootmisprotsessi organiseerimise puudused vooluliini meetodi puhul:

 • personali voolavuse suurenemine rutiinse töö tõttu konveieritel;
 • toodangu täieliku ettevalmistuse vajadus tootmiseks: igasugune ümbertöötlemine nõuab kogu konveieri peatamist;
 • kogu vooluliini peatamise vajadus ühe tööpingi purunemise või ühe töötaja puudumise tõttu.

Partiiviisilise tootmismeetodi organiseerimise iseloomustus:

 • toodete laskmine tootmisse partiide kaupa;
 • mitmete toodanguliikide samaaegne töötlemine;
 • mitmete operatsioonide täitmine samas töökohas;
 • nii spetsialiseeritud kui ka universaalsete seadmete kasutamine;
 • laia kvalifikatsiooniga kvalifitseeritud personali kaasatus;
 • seadmete asetus samatüübiliste tööpinkide rühmadena.

Kõige enam on partiiviisiline tootmisprotsessi organiseerimise meetod levinud seeria- ja väikeseeriatootmises, mass- ja suurtootmise varustusosakonnas, kus kasutatakse kõrge tootlikkusega seadmeid, mis ületavad oma võimsuselt tööpinkide läbilaskevõime järgmistes üksustes.

Tootmise organiseerimise üksikmeetodit kasutatakse toodangu valmistamiseks üksikeksemplarina või väikeste kordumatute partiidena. Seda meetodit rakendatakse keeruliste unikaalsete seadmete (valtspingid, turbiinid jne) ja spetsiaalsete seadmete valmistamisel teatud liiki parandustööde teostamiseks.

Tootmise organiseerimise iseloomustus üksikmeetodi puhul:

 • toodangu kordumatu nomenklatuur;
 • spetsiaalsete ja universaalsete seadmete kasutamine;
 • seadmete asetus samatüüpiliste tööpingirühmade järgi;
 • laiade teadmistega kvalifitseeritud personali kaasatus;
 • suur hulk käsitsitööd;
 • lõpetamata toodangu suured varud;
 • suured kulud tootmisele ja toodangu realiseerimisele;
 • madal käibevahendite ringlus.

Efektiivsuse tõstmine tootmise organiseerimise üksikmeetodi puhul on võimalik tänu standardiseerimise, detailide ja sõlmede ühtlustamise arendamisele ja töötlemise grupiviisiliste töötlemismeetodite kasutamisele.